Copyright 2014 Wegener Media BV

COPYRIGHTVERKLARING WEGENER

Inleiding
Dit is de copyrightverklaring van Wegener Media BV, gevestigd aan respectievelijk het adres Laan van
Westenenk 6, 7336 AZ te Apeldoorn, op haar beurt onderdeel van Koninklijke Wegener NV, hierna aangeduid als
Wegener.

De uitgeefproducten c.q. dienstverlening van Wegener bestaat uit uiteenlopende uitgeefproducten met
bijbehorende dienstverlening, waaronder in het bijzonder uitgaven in print (dagbladen, huis-aan-huiskranten) en
digitale uitgaven/producten/diensten (waaronder in het bijzonder maar niet uitsluitend website(s) en App’s).

In deze copyrightverklaring zetten wij uiteen wat de juridische status (intellectuele eigendom) is met betrekking tot
door ons gepubliceerde informatie/content als ook onder welke condities onze informatie c.q. content door derden
(her)gebruikt kan worden.

Rechten inhoud en vormgeving
Op de inhoud en vormgeving van onze uitgeefproducten (hieronder begrepen de papieren krant, de internetsite
en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Wij behouden ons
uitdrukkelijk ons auteursrecht en databankenrecht op de door ons gepubliceerde content voor. Voor het
overnemen, opslaan en/of verspreiden van (delen van) de inhoud en de door ons gepubliceerde informatie en het
gebruik van de door ons gehanteerde en gepubliceerde vormgeving, op welke wijze dan ook, dient door derden
vooraf schriftelijke toestemming te zijn verkregen van Wegener.

Misbruik van onze auteursrechten en/of databankenrechten wordt juridisch vervolgd. Wegener zoekt actief naar
inbreuken op haar auteursrechten en databankenrechten. Hiervoor wordt samengewerkt met professionele
partijen, die daartoe de benodigde expertise hebben (zie www.auxen.eu). Indien u zonder toestemming
auteursrechtelijk beschermd werk van Wegener overneemt of openbaar maakt kunt u gehouden worden alle
hierdoor geleden schade, gemaakte kosten voor opsporing en kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Voorwaarden overnemen artikelen/content/informatie
Het is – behoudens uitdrukkelijke afspraak conform onderstaande procedure – niet toegestaan om materiaal,
opgenomen in onze uitgeefproducten, zonder onze toestemming te (her)gebruiken. Indien een persoon of entiteit
een artikel of een compleet artikel c.q. door ons op enigerlei wijze gepubliceerde content wenst over te nemen,
dient de betreffende persoon/entiteit vooraf toestemming te vragen en indien toestemming wordt verleend
een eenmalig gebruiksrecht te kopen voor € 0,36 per woord. Gebruiksrechten op de eventueel bijbehorende
foto(s) kunnen tegen de door ons vast te stellen vergoeding per foto/illustratie voor gebruik verworven worden.

Voorwaarde voor het verwerven van een geldig gebruiksrecht c.q. licentie(s) is dat de afspraken adequaat zijn
vastgelegd c.q. bevestigd door ons, waarbij tevens de daarvoor geldende voorwaarden door betrokken
persoon/entiteit geaccepteerd zijn.

Na verwerving van het gebruiksrecht c.q. de licentie is betreffende persoon c.q. entiteit uitsluitend gerechtigd (een
deel) van het artikel c.q. de informatie zoals door ons gepubliceerd, over te nemen op de eigen website c.q.
intranet c.q. nieuwsbrief.

De geldende procedure voor het verwerven van een gebruiksrecht c.q. licentie is: het verzenden van een emailbericht met de titel van het werk en de publicatiedatum en indien mogelijk de naam van de auteur, ter attentie
van Copyright@wegener.nl.
In de betreffende e-mail dient tevens vermeld te worden waarin en waarom de betreffende persoon c.q. entiteit
het door ons gepubliceerde werk wenst op te nemen, de relevante oplage en/of - als de voorgenomen publicatie
elektronisch zal zijn - het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Op basis van de door ons ontvangen e-mail met gegevens kan - zulks ter uitsluitende beoordeling van ons - door
ons toestemming voor gebruik worden verleend op basis van de daarvoor geldende voorwaarden.

Voorwaarden linken
Het linken en verwijzen naar pagina’s van ons op internet c.q. via onze digitale producten is in beginsel
toegestaan, mits enkel de artikelkop van ons artikel c.q. informatie wordt overgenomen en maximaal 50 woorden
worden overgenomen c.q. ontleend aan ons artikel c.q. de door ons gepubliceerde informatie en de link van de Juridische Zaken Wegener versie 20.03.2013
betreffende derdepartij voorzien wordt van een duidelijke bronvermelding, waaruit blijkt dat het copyright met
betrekking tot het artikel c.q. de informatie exclusief berust bij ons.
Het framed of inline linken naar websites van ons, waarbij de content van ons opent in een vreemde omgeving, is
nimmer toegestaan.

Vragen/opmerkingen
Heeft u vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact op met ons telefoonnummer: 088 - 0139065