Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wegener
Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal

Algemene Voorwaarden met betrekking tot abonnementen en gerelateerde diensten ter zake Printuitgaven en/of Digitale uitgaven van Wegener Media BV, inclusief voorwaarden plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2013.

1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Wegener Media BV, hierna te noemen: Wegener Media, althans daaronder ressorterende uitgevers van uitgeefproducten, met Opdrachtgevers/Abonnees, die zich wensen te abonneren c.q. geabonneerd zijn op Printuitgaven en/of Digitale uitgaven van Wegener Media in enige vorm. Hieronder kunnen worden verstaan onder meer Abonnementen op één of meer Printuitgaven, Abonnementen op één of meer Digitale uitgaven alsook Abonnementen op een combinatie van Printuitgave(n) en Digitale uitgave(n).
Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op door Uitgever aangeboden en met Opdrachtgever overeengekomen zogenaamde Gerelateerde Diensten alsook (zie artikel 14) relaties met derden c.q. lezers in relatie tot het plaatsen van tekst- en/of beeldmateriaal op de uitgeefproducten van Uitgever.

Indien en voor zover bepaalde clausules van deze Algemene Voorwaarden enkel betrekking hebben op Printuitgaven dan wel Digitale Uitgaven zal zulks in de kop van het desbetreffende artikel worden vermeld.

Uitgever behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Uitgever zal een voorgenomen wijziging tijdig van tevoren publiceren c.q. openbaar maken in de Printuitgaven en Digitale uitgaven dan wel op de geëigende wijze. In dat kader zal de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden adequaat kenbaar worden gemaakt.

Opdrachtgever/Abonnee is - behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever - niet gerechtigd zijn/haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen.

2. Definities
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Uitgever: Wegener Media, zijnde uitgever van Printuitgaven alsmede van Digitale uitgaven alsook in hoedanigheid van aanbieder van Gerelateerde Diensten, ressorterend onder het Uitgeversconcern.
 • Verspreidingsgebied: het gebied, waar bezorging van de Printuitgaven aan huis mogelijk is.
 • Overeenkomst: het aangaan van een Abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd op Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) en/of een overeenkomst tussen Uitgever en een Opdrachtgever ter zake Gerelateerde Diensten.
 • Opdrachtgever/Abonnee: eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander een Abonnement neemt c.q. heeft genomen, dan wel Gerelateerde Diensten afneemt.
 • Uitgeversconcern: Mecom Plc., zijnde de holdingmaatschappij, waarvan Uitgever deel uitmaakt.
 • Printuitgave(n): dagbladen van Uitgever dan wel overige uitgaven c.q. publicaties in print van Uitgever, waarop een Abonnement kan worden genomen.
 • Digitale uitgave(n): alle door Uitgever via digitale kanalen c.q. dragers geopenbaarde uitgaven c.q. publicaties in enige vorm, waaronder maar niet uitsluitend gepubliceerde content via websites, mobiele sites, online krant (e-paper) en apps, waarop een Abonnement kan worden genomen.
 • Abonnement: een overeenkomst tussen Uitgever en een Abonnee waarbij de Abonnee tegen een vergoeding (Abonnementsgeld) het recht verkrijgt tot aflevering c.q. inzage/kennisneming inzake Printuitgave(n) resp. Digitale uitgaven dan wel zogenaamde Passen, zoals uitgegeven door Uitgever.
 • Gerelateerde Diensten: producten en/of diensten van Uitgever, waarbij een Opdrachtgever, die zich daartoe heeft geregistreerd gratis onder voorwaarden beperkt toegang verkrijgt tot nader overeengekomen Digitale Uitgave(n) van Uitgever.
 • Pas: een recht dat een Opdrachtgever van Uitgever verkrijgt, waarbij Opdrachtgever tegen een bepaalde vergoeding voor een vooraf bepaalde gelimiteerde periode, specifiek omschreven gebruik tot inzage/kennisneming heeft van Printuitgave(n) en/of Digitale Uitgave(n) dan wel een combinatie daarvan.

3. Totstandkoming Overeenkomst
De opdracht tot het aangaan van een Abonnement op een Printuitgave c.q. Digitale uitgave dan wel een combinatie daarvan kan zowel schriftelijk als per e-mail en mondeling geschieden dan wel eventueel via een door Uitgever aangeboden webformulier. Een Overeenkomst komt tot stand, indien en voor zover Uitgever een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk, per (welkomst) e-mail dan wel door middel van een welkomstbrief bevestigt dan wel zodra uitgever uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een opdracht niet te accepteren c.q. de Overeenkomst te annuleren om enige reden.
Abonnee wordt in de opdrachtbevestiging verzocht de daarin vermelde gegevens te controleren en eventuele correcties binnen acht dagen na datum van opdrachtbevestiging aan Uitgever kenbaar te maken; een en ander bij gebreke waarvan Uitgever ervan mag uit gaan dat de door haar vermelde gegevens correct zijn.

Als aanvangsdatum van het abonnement geldt de datum, zoals vermeld in de schriftelijke dan wel e-mailbevestiging van Uitgever.

4. Prijzen
Prijzen zijn inclusief BTW, behoudens indien en voor zover in het kader van de aanbieding van Uitgever zulks uitdrukkelijk anders is geformuleerd. Voor betaling per acceptgiro c.q. accept e-mail, iDeal en creditcard kunnen andere tarieven gelden vanwege administratieve redenen dan voor betaling per automatische incasso.
Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor overeengekomen tarieven voor abonnementen tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen.
Van deze aanpassing zal Uitgever mededeling doen aan de Abonnee door middel van een advertentie in de betreffende Printuitgave en/of door middel van een mededeling in de Digitale Uitgave dan wel anderszins via een deugdelijke mededeling.
Indien Abonnee niet akkoord gaat met deze prijsaanpassing, kan hij/zij zijn/haar abonnement door opzegging met een maand opzegtermijn beëindigen per einde van de abonnementsperiode dan wel bij onbepaald tijd overeenkomsten met in achtneming van een opzegtermijn van één maand.
Opzegging kan geschieden op de in de Printuitgave en/of Digitale uitgave aangegeven wijze (zie artikel 12).

5. Betaling
Het Abonnement op de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) wordt per vooruitbetaling voldaan op de door de Uitgever aangegeven wijze(n), behoudens indien en voor zover anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

Uitgever is te allen tijde gerechtigd direct na schriftelijke opdrachtbevestiging te factureren, alsook Abonnee te verzoeken mee te werken aan een machtiging tot automatische incasso dan wel een andere betaalwijze die in het bijzonder in het kader van Digitale uitgaven en een digitale wijze van contracteren het meest geëigend is.

Betaling dient uiterlijk te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, behoudens indien en voor zover op basis van het door de Opdrachtgever/Abonnee gekozen abonnement betaling dient te geschieden op een andere wijze dan wel betaling dient te geschieden conform de aan de Abonnee geboden keuze.

Indien Abonnee ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst aanspraken, in welke vorm dan ook, meent te kunnen doen gelden, is hij niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten noch ontheft dit hem van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.

Eventuele reclamaties met betrekking tot facturen aangaande de abonnementsovereenkomst dienen uiterlijk binnen 10 dagen na datum dagtekening van de factuur schriftelijk aan de Uitgever te worden gericht, bij gebreke waarvan de betreffende factuur geacht wordt te zijn geaccepteerd. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden.

Uitgever is gerechtigd de bezorging van Printuitgaven te staken dan wel de toegang voor de Abonnee op Digitale uitgaven te blokkeren/op te schorten, indien tijdige betaling uitblijft. In dat geval wordt haar vordering minimaal verhoogd met de wettelijke rente vanaf factuurdatum en een bedrag van € 30,- aan administratiekosten.
Uitgever is bovendien gerechtigd een incassobureau in te schakelen om volledige betaling te verkrijgen; de kosten hiervan, bedragende minimaal 15% van het abonnementsgeld inclusief administratiekosten, zijn voor rekening van Abonnee.

Uitgever is gerechtigd de levering c.q. terbeschikkingstelling van Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) op te schorten, indien de incasso van verschuldigde gelden om welke reden dan ook niet wordt c.q. kan worden gerealiseerd op enig moment.

6. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten
Abonnee erkent dat op alle door hem/haar ontvangen Printuitgaven en /of Digitale uitgaven exclusieve (eigendoms- c.q. gebruiks-)rechten rusten van Uitgever. Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever is Abonnee derhalve niet gerechtigd - behoudens kennisname van geleverde Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) - de ontvangen informatie op enigerlei wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te scannen, kopiëren, bewerken dan wel aanpassen op enigerlei wijze, dan wel op enigerlei wijze te exploiteren, behoudens tijdelijk opslaan en/of printen voor eigen (privé)gebruik, noch op enigerlei wijze aan te passen, te bewerken dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk alle (auteurs)rechten voor met betrekking tot de geleverde artikelen/content/lay-out ter zake de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n).

Indien en voor zover de Abonnee in strijd met het hierboven staande c.q. de exclusieve (eigendoms)rechten op de geleverde informatie/content/artikelen handelt jegens de Uitgever, is Abonnee aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade bij Uitgever, onverlet de overige rechten van Uitgever krachtens wet of overeenkomst.

Onder de exclusieve rechten van Uitgever worden in het bijzonder verstaan auteursrechten en/of databankrechten ten aanzien van inhoud van de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n). Deze rechten berusten bij de Uitgever dan wel bij de door de Uitgever ingeschakelde auteurs.

7. Verplichtingen Abonnee (Printuitgaven)
Abonnee heeft aan de woning een brievenbus die voldoet aan de PostNL-norm en goed zichtbaar is. De oprit naar de brievenbus is niet langer dan tien meter, goed bereikbaar en verlicht (tenzij anders afgesproken).

Indien Abonnee gaat verhuizen, dient hij/zij Uitgever hiervan schriftelijk, per e-mail, digitaal of telefonisch in kennis te stellen. Uitgever zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van dit verzoek voor de bezorging van het desbetreffende dagblad op het nieuwe, door Abonnee aangegeven, adres zorgdragen. Bij verhuizing naar plaatsen buiten het verspreidingsgebied van de Uitgever, kan Abonnee conform de geldende voorwaarden het Abonnement opzeggen of kiezen voor een Digitaal abonnement en/of voor een postabonnement, waarbij Uitgever gerechtigd is extra kosten, waaronder portokosten, in rekening te brengen.

Indien Abonnee zijn dagblad tijdelijk niet wil laten bezorgen, geldt de regeling zoals bij artikel 8 is opgenomen.
Indien Abonnee zijn dagblad tijdelijk op een ander adres binnen het verspreidingsgebied van het dagblad wil laten bezorgen, dient hij Uitgever hiervan schriftelijk, per e-mail, digitaal of telefonisch in kennis te stellen, opdat verwerking in haar administratie kan plaatsvinden. Uitgever zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, voor bezorging van het dagblad op het nieuwe, tijdelijke adres zorgdragen.

8. Bezorging (Printuitgaven)
Uitgever laat de krant bezorgen van maandag tot en met vrijdag voor 07.00 uur en op zaterdag voor 08.00 uur. De krant wordt aan huis bezorgd in de huisbrievenbus, tenzij anders afgesproken.
De Uitgever moet gedurende kantoortijden bereikbaar zijn voor Abonnees. De Abonnee kan de Uitgever bereiken van maandag – vrijdag van 08.00 –17.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur. Indien de abonnee de bezorging van het dagblad tijdelijk wil laten stopzetten is dat mogelijk. De abonnee dient Uitgever hiervan uiterlijk 2 weken voor ingang van de tijdelijke stopzetting schriftelijk, per e-mail of telefonisch dan wel via het daarvoor eventueel beschikbare webformulier van Uitgever in kennis te stellen, opdat Uitgever in staat wordt gesteld, zo spoedig mogelijk na ontvangst, het verzoek in haar administratie te verwerken.
Een dergelijke stopzetting op verzoek van de abonnee heeft geen gevolgen voor de verplichting tot betaling van abonnementsgeld en leidt niet tot creditering van abonnementsgeld.

9. Stagnatie bezorging (Printuitgaven)
In geval de bezorging bij Abonnee stagneert, wordt desbetreffende Abonnee verzocht Uitgever hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op dezelfde dag op de hoogte te stellen. Bij stagnering van de bezorging (printuitgaven) stelt Uitgever toegang tot de E-paper van de desbetreffende dag beschikbaar aan abonnee. Daarnaast zal restitutie plaatsvinden van de dagwaarde van de krant op de volgende nota indien bezorging niet heeft plaatsgevonden voor 12:00 uur. Voor proefabonnees geldt dat Uitgever de proefperiode bij stagnatie van de bezorging met een dag verlengt voor iedere dag dat de bezorging niet heeft plaatsgevonden.

Uitgever zal zich maximaal inspannen om de bezorging vanaf de volgende dag weer adequaat te doen zijn. In geval juiste bezorging door Uitgever niet op korte termijn bewerkstelligd kan worden, verplicht Uitgever zich hiervan mededeling te doen aan haar Abonnee. Bovenstaande regeling geldt niet, indien en voor zover er sprake is van omstandigheden die te wijten zijn aan Abonnee, onder meer het niet voldoen door Abonnee aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden (zie Verplichtingen Abonnee/artikel 7).

10. Verplichtingen Uitgever en Abonnee (Digitale uitgaven)
Uitgever zal zich zoveel mogelijk inspannen om de beschikbaarstelling van de Digitale uitgave(n) aan de Abonnee op de overeengekomen wijze te realiseren.

Abonnee erkent dat Uitgever in beginsel slechts gehouden is tot de beschikbaarstelling ten behoeve van kennisname door Abonnee van (de inhoud van) de Digitale uitgave(n), waarbij Abonnee primair verantwoordelijk is voor de (aanschaf en deugdelijkheid van) door hem/haar gebruikte hardware, software en verbindingen ten behoeve van de ontvangst en kennisneming van de Digitale uitgave(n).
Eventuele wijziging van hardware en/of software en/of technische voorzieningen met betrekking tot de distributie c.q. het realiseren van connectie komen – behoudens voor zover uitdrukkelijk en geheel onder beheer van Uitgever - niet voor rekening en risico van Uitgever, onverlet het gegeven dat Uitgever zich in een dergelijk geval zal inspannen om de terbeschikkingstelling van de Digitale uitgave(n) zoveel mogelijk te continueren.

Uitgever verleent geen garantie met betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot de Digitale uitgave(n) voor Abonnee onverlet haar inspanningsverplichting om zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat de Abonnee conform de aangegeven en overeengekomen (ontvangst)frequentie kennis kan nemen van de Digitale uitgave(n) van Uitgever. Behoudens opzet of grove schuld heeft Abonnee in beginsel geen recht op teruggave van (een deel van) het door hem voldaan abonnementsgeld, indien de Digitale uitgave(n) gedurende een of meerdere dagen niet of nauwelijks oproepbaar dan wel te raadplegen is.

De Abonnee erkent en stemt ermee in dat Uitgever in het kader van de terbeschikkingstelling van de Digitale uitgave(n) technische wijzigingen dient aan te kunnen (laten) brengen in de transport c.q. overdracht van de informatie c.q. op enig moment onderhouds- c.q. (content)optimaliseringswerkzaamheden dient te kunnen (laten) uitvoeren aan technische faciliteiten ten behoeve van de ongestoorde c.q. meer geoptimaliseerde wijze van overdracht van de Digitale uitgave(n) aan de Abonnee.
Indien en voor zover naar het oordeel van Uitgever de Abonnee in strijd met zijn/haar verplichtingen op niet toelaatbare wijze gebruik maakt van de door de Uitgever ter beschikking gestelde Digitale uitgave(n) is Uitgever gerechtigd Abonnee de toegang tot de Digitale Uitgave(n) te ontzeggen c.q. de distributie daarvan te blokkeren c.q. op te schorten. Dit recht heeft Uitgever ook indien Uitgever een redelijk vermoeden heeft dat Abonnee op een ontoelaatbare wijze gebruikmaakt c.q. dreigt te gaan maken van de door Uitgever omschreven Uitgave(n).De Abonnee is - in het kader van een door hem/haar ontvangen login-account ter zake ontvangst van Digitale uitgave(n) - niet gerechtigd om desbetreffende accountgegevens op enigerlei ter beschikking te stellen c.q. bekend te maken c.q. over te dragen aan een derde partij.

11. Verplichtingen afname Gerelateerde Diensten
Indien en voor zover Opdrachtgever Uitgever verzocht heeft c.q. opdracht gegeven heeft om zogenaamde Gerelateerde Diensten ter beschikking te stellen, zal Opdrachtgever zich houden aan de in dat kader door Uitgever gestelde voorwaarden voor afname en inzage in de Gerelateerde Diensten.

In het bijzonder gelden -behoudens indien de strekking van de betreffende betaling zich daar tegen verzet- ten aanzien van de afname van Gerelateerde Diensten dezelfde verplichtingen voor Opdrachtgever, die ook voor de Abonnee gelden krachtens deze algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder maar niet uitsluitend de verplichtingen met betrekking tot auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, (artikel 6), verplichtingen Uitgever en Abonnee (Digitale Uitgave(n) (artikel 10), en de bepalingen met betrekking tot overmacht, aansprakelijkheid (artikel 13) en ter zake persoonsgegevens/gebruik/privacy (artikel 15).

12. Duur en beëindiging abonnement
Algemeen
Het abonnement wordt geacht te zijn aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De duur van het abonnement is vermeld in de aanbieding c.q. bevestiging van de Uitgever. Is geen periode afgesproken dan geldt automatisch een abonnementsperiode van 12 maanden. Het abonnement wordt in alle gevallen geacht te zijn aangevangen vanaf de overeengekomen datum dan wel bij gebreke daarvan vanaf dagtekening van de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Uitgever.

Voortzetting / opzegging bepaalde tijd abonnementen
Het abonnement op een printuitgave wordt na afloop van de looptijd geacht telkens te zijn voortgezet voor een periode van drie maanden, tenzij de Abonnee ten minste één maand voor de einddatum van het lopende abonnement heeft opgezegd.

Indien er sprake is van een abonnement voor bepaalde tijd op een digitale uitgave of een combinatie van een print uitgave en digitale uitgave wordt de overeenkomst geacht na afloop van de looptijd te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij de Abonnee ten minste één maand voor de einddatum van het lopende abonnement heeft opgezegd.

Abonnementen voor bepaalde tijd die bij het aangaan uitdrukkelijk zijn benoemd als een niet automatisch doorlopende bepaalde tijd overeenkomst (waaronder een Proefabonnement) eindigen van rechtswege en automatisch bij het einde van de looptijd.

Indien partijen een abonnementsovereenkomst zijn aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden is de Abonnee gerechtigd de overeenkomst na het eerste jaar op te zeggen met een opzegtermijn van één maand, behoudens indien de Uitgever voldoende redenen kan aangeven voor de rechtsgeldigheid van een langere looptijd dan 12 maanden zonder opzeggingsmogelijkheid na 12 maanden (bijvoorbeeld omdat Uitgever een waardevol cadeau heeft weggegeven bij het abonnement).

Opzegging onbepaalde tijd abonnementen
Indien partijen uitdrukkelijk een abonnementsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kan het abonnement door iedere partij op elk moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Wijze van opzegging
De opzegging dient plaats te vinden op de in de Printuitgave en/of Digitale uitgave aangegeven wijze, te weten per brief, per e-mailbericht, telefonisch of via het webformulier via de website van het betreffende dagblad. De Uitgever zal ontvangen opzeggingen altijd schriftelijk bevestigen. De opzegging wordt definitief, indien en zodra de Uitgever de opzegging schriftelijk heeft bevestigd.

Vroegtijdige opzegging
Indien de Abonnee het abonnement vroegtijdig – dat wil zeggen in strijd met de geldende contractstermijn – beëindigt, is hij gehouden alle financiële verplichtingen uit hoofde van het abonnement alsnog te voldoen

13. Overmacht; aansprakelijkheid
In alle gevallen van overmacht, waardoor bezorging dan wel (fysieke en/of digitale) distributie buiten schuld van Uitgever achterwege blijft, is Uitgever, zolang de verhindering blijft bestaan, niet gehouden tot nakoming en heeft Abonnee geen recht op restitutie van abonnementsgelden c.q. betaalde vergoedingen. Onder overmachtsituatie wordt onder meer verstaan: staking bij Uitgever c.q. door derden; gebrek aan grondstoffen, zowel bij Uitgever als bij derden, die door Uitgever betrokken zijn bij de uitvoering van haar activiteiten dan wel technische mankementen, storingen, virussen, etcetera aan hardware en/of software dan wel verbindingen, waarvoor Uitgever conform de overeenkomst geen primaire verantwoording heeft dan wel waarop Uitgever in beginsel niet zelf over beschikt.

Indien en voor zover de overmachtssituatie langer duurt dan een onafgebroken periode van zes weken, is iedere partij gerechtigd de Overeenkomst (partieel) te beëindigen, zonder dat er voor de andere partij recht op schadevergoeding is. De beëindiging geschiedt alsdan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de Uitgever, is Uitgever niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist bezorgen c.q. distribueren van de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) c.q. de levering van de Gerelateerde Diensten.

Uitgever is - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor bepaalde uitingen van derden in haar producten, in het bijzonder advertentionele uitingen dan wel informatie van websites van derden, die via de Digitale Uitgave(n) van Uitgever te benaderen zijn. Indien en voor zover de Abonnee/Opdrachtgever meent, dat Uitgever als gevolg van haar handelwijze op enigerlei wijze aansprakelijk is, dient Abonnee/Opdrachtgever binnen één maand, nadat de desbetreffende gebeurtenis, waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien zich heeft voorgedaan, Uitgever aansprakelijk te stellen, bij gebreke waarvan een beroep op schadevergoeding c.q. ontbinding van de Overeenkomst komt te vervallen.

Uitgever kan niet garanderen dat de informatie in de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de Abonnee wordt geraadpleegd. Ondanks de hoge kwaliteitseisen, zorg en aandacht die Uitgever aan de samenstelling en inhoud van genoemde uitgave(n) besteedt, is het mogelijk, dat de informatie die hier wordt gepubliceerd incompleet of onjuist is. Uitgever is in beginsel - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de geboden informatie door Abonnee.

14. Voorwaarden plaatsen tekst- en/of beeld

De lezer c.q. derde, die tekst- en/of beeldmateriaal (waaronder brieven of ingezonden stukken, foto’s, video’s of andere inhoud) gratis en/of spontaan stuurt ter publicatie of lezersreacties plaatst op onze website(s) dient rechthebbende te zijn op het betreffende tekst- en/of beeldmateriaal. De rechthebbende behoudt het auteursrecht, maar verleent door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke (overdraagbare) licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sublicentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien lezer c.q. derde geen rechthebbende is op het betreffende materiaal dient hij/zij toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient de lezer c.q. derde bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde(n). Betreffende lezer c.q. derde is aansprakelijk voor door de Uitgever te lijden schade, indien in strijd met het bovenstaande wordt gehandeld en vrijwaart Uitgever voor vorderingen van derden ter zake.

Op onze website(s) kunt u ook reageren op de artikelen. Soms worden (delen van) reacties ook gepubliceerd in de krant.

De redactie kan bijdragen weigeren.
Daarbij hanteren wij onder meer de volgende voorwaarden:

 • Onder de reactie moet altijd uw voornaam, achternaam en woonplaats staan.
 • De reactie moet kort en bondig (max. 400 tekens) zijn.
 • De reactie mag niet beledigen, discrimineren of kwetsen.
 • De reactie mag geen scheldwoorden of bedreigingen bevatten.
 • De reactie moet betrekking hebben op het artikel waaronder de reactie wordt geplaatst.
 • De reactie mag geen reclame-uiting bevatten.
 • De reactie mag geen privégegevens van derden bevatten.
 • De reactie mag een link bevatten naar een pagina in een andere website maar hierbij mag alleen de artikelkop van het artikel worden overgenomen en/of een zeer beperkt aantal woorden inclusief bronvermelding.
 • De reactie mag in geen geval links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken bevatten (software, muziek, etc.).
 • De reactie mag geen inbreuk zijn op het auteursrecht van anderen.
 • Reacties onder valse naam worden geweigerd.
 • De reactie moet begrijpelijk en leesbaar zijn.
 • De redactie houdt zich aanbevolen voor tips, maar is gerechtigd niet tot plaatsing over te gaan van:
 • Reacties die (impliciete) beschuldigingen of verdachtmakingen van misdrijven bevatten, zolang er (nog) geen gerechtelijke uitspraak is.
 • Reacties die de identiteit van verdachten/slachtoffers onthullen.
 • Over het al dan niet plaatsen van reacties wordt in beginsel niet gecorrespondeerd.
 • De bijdrage moet (kunnen) passen in het bestaande redactionele kader, de beschikbare ruimte en de bestaande actuele (plaatsings)mogelijkheden.

Het IP-adres van de afzender van een reactie wordt automatisch opgeslagen in het redactioneel systeem. Het kan worden afgestaan aan derden in het kader van een strafrechtelijk (voor)onderzoek, namelijk als er een groot maatschappelijk belang in het geding is.

15. Persoonsgegevens; gebruik; privacy
Abonnee/Opdrachtgever verstrekt zijn persoonsgegevens aan Uitgever. Uitgever is verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. De persoonsgegevens van de Abonnee/Opdrachtgever worden opgenomen in een bestand dat gebruikt wordt voor de administratie van Uitgever. Met betrekking tot het (overige) gebruik van persoonsgegevens geldt het betreffende Privacystatement van Uitgever, dat op deugdelijke wijze aan Abonnee/Opdrachtgever ter kennis zal worden gebracht.

16. Dwingend recht
Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van enige andere overeenkomst tussen de Abonnee/Opdrachtgever en de Uitgever in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de Uitgever deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.

17. Toepasselijk recht; bevoegde rechter
Op alle met Uitgever gesloten overeenkomsten, waar de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele toe gerekend kunnen worden, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met Uitgever gesloten overeenkomsten over de Algemene Voorwaarden, zullen, voor zover niet door de wet anders dwingend rechtelijk voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van statutaire vestiging van Uitgever.

Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking tot abonnementen van de volgende dagbladen: Brabants Dagblad, BN DeStem, de Gelderlander, De Stentor, Eindhovens Dagblad, PZC en de Twentsche Courant Tubantia.